За нас

Ръководството на “СЛАВИ-СТРОЙ” ЕООД има удоволствието да представи на Вашето внимание за евентуално бъдещо сътрудничество предмета на дейност и услугите, които фирмата предлага и може да извършва.
 

Фирма „СЛАВИ-СТРОЙ” ЕООД е създадена през 2007г.

Основната дейност на фирмата е изпълнение на:

- строително-монтажни и ремонтни работи – извършване на демонтажни, мазачески,шпакловъчни,бояджийски,настилъчни и облицовъчни работи, строителни изолации, ремонт на покриви и др.
 

От създаването си към настоящия момент фирмата има изпълнени обекти към частни инвеститори и по договори.
 

По-значими обекти, на които са извършени строително - монтажни и ремонтни работи са:

  • „Основен ремонт на покрив на офис сграда в гр.София, ул.”Искър”№14”;

  • „Ремонт и реконструкция на покрива на сградата на производствените ателиета на Народен театър „Иван Вазов” в гр.София, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№28;

  • Текущ ремонт на покриви на ремонтни работилници – „Локомотивно депо” София, клон Дупница;

  • Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти на „Софарма Имоти” АДСИЦ;

  • Реконструкция на помощно игрище „Лаго” към стадион „Искър” гр.Самоков;

  • Ремонт на покрив на Начално училище „Петър Берон” гр.Самоков;

  • Частичен ремонт на офис сграда-покрив, двускатен, П-образен с керемиди в гр.София, ул."Триадица"№6;

  • Ремонт покрив ниско тяло сграда Б на ХТМУ в гр.София;

 

„СЛАВИ-СТРОЙ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя I- ва група, строежи от ІV до V категория, както и V –та група-отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономически дейности.

Строителната фирма изпълнява поетите си задължения с отговорност и компетентност, качествено и в срок, съгласно поетите от нея задължения.

Същата разполага с квалифициран работен персонал, откликващ своевременно на нормални и екстремни ситуации.

Фирмата използва качествени и с необходимия за съответната специалност стандарт строителни материали, осигурявани от български и чуждестранни производители, както и благонадеждна техническа екипировка и оборудване по съответните специалности.
 

“СЛАВИ-СТРОЙ” ЕООД извършва всичко това с удоволствие, с цел да удовлетвори желанията и потребностите на своите клиенти.

Искренно се надяваме, че Вие ще бъдете един от тях и ще можем взаимно да се радваме на ползотворни взаимоотношения.